Çalışma Grupları Yönetmeliği

PERFÜZYONİSTLER DERNEĞİ

ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

 

 

Amaç

MADDE 1 – (1)Bu yönetmeliğin amacı, Perfüzyonistler Derneği üyelerini ilgilendiren konularda oluşturulacak çalışma gruplarının kuruluş biçimlerini, çalışma yöntemlerini, görev ve yetkilerini belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 – (1)Perfüzyonistler Derneği tüzüğünün 2 ve 10. maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)    PD, Perfüzyonistler Derneğini;

b)    Yönetim Kurulu, Perfüzyonistler Derneği Yönetim Kurulunu;

c)    Dernek sekretaryası, Perfüzyonistler Derneği Sekretaryasını;

ç)    Çalışma Grubu, Perfüzyonistler Derneği Çalışma Gruplarını;

d)    Çalışma Grubu Üyeliği, Perfüzyonistler Derneği Çalışma Grubu Üyeliğini;

e)    Çalışma Grubu Başkanı, Perfüzyonistler Derneği Çalışma Grubu Başkanını;

f)     Çalışma Grubu Sekreteri, Perfüzyonistler Derneği Çalışma Grubu Sekreterini ifade eder.

Çalışma Gruplarının Amacı

Madde 4 – (1)Perfüzyon ile ilgili olarak özel ilgi, deneyim ve birikim gerektiren alanlarda ekip olarak derinlemesine araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve yaymaktır.

Çalışma Gruplarının Çalışma Biçimi

Madde 5 – (1)İlk toplantının çağrısı Yönetim Kurulunca yapılır. Bundan sonraki toplantıların gün ve saatlerini çalışma grubu, dernek sekretaryasının bilgisi dâhilinde kendisi saptar. Yönetim Kurulu, işin öncelik ve ivediliği halinde çalışma grubunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kararlar, hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

(2) Çalışma grup başkanı, toplantılara başkanlık etmenin ötesinde, çalışma grubunun sözcüsüdür. Çalışma grup sekreteri ise toplantı tutanaklarının düzenli tutulmasından, dosyalanmasından ve toplantı gündemlerinin oluşturulmasından sorumludur.

(3) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinin duyurulması, gerekli mekânın düzenlenmesi, gerekebilecek belgelerin sağlanması, çoğaltılması gibi sekretarya hizmetleri konusunda çalışma grubu başkanına yardımcı olur. Toplantı gündemi, bir önceki toplantıda saptanmamışsa, çalışma grup başkanı ve sekreteri tarafından o toplantıya hazırlanarak getirilir. Tutanaklar, belgeler, kararlar ve raporlar PD tarafından çalışma grubu için ayrılmış dosyalarda saklanır.

Çalışma Grubunun Yapısı

Madde 6 – (1) Çalışma Grubu

a)    Yürütme kurulu ve üyelerden oluşur.

(2) Çalışma Grubu Üyeliği

a)    Çalışma grubu üyelik işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

b)    Çalışma grubu üyesi olmak için PD üyesi olmak gereklidir. PD üyeleri, çalışma gruplarından en fazla 2 tanesine üye olabilirler.

c)    Çalışma grubu başvuruları 2 yılda bir Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.

ç)    Çalışma grubu üyelik süresi en fazla iki (2) yıldır.

d)    Çalışma grup üyelikleri Yönetim Kurulu tarafından aksi belirlenmediği sürece, yönetim kurulu seçimlerinden 24 saat önce sona erer.

(3) Çalışma Grubu Yürütme Kurulu

a)    Çalışma grubu yürütme kurulu, kuruluş aşamasında Yönetim Kurulunca atanan başkan ve sekreterden oluşur. Yönetim Kurulu atamayı çalışma grubu üyeliğine başvuran PD üyeleri arasından yapar.

b)    Çalışma grubu yürütme kurulunun görev süresi en fazla iki (2) yıldır.

c)    Çalışma grubu yürütme kurulu üyeleri olan başkan ve sekreter pozisyonlarından her birinde en çok 2 dönem görev yapabilir.

ç)    Çalışma grubu yürütme kurulunda görev alan başkan ve sekreter, PD’nin başka bir çalışma grubu yürütme kurulunda veya aynı konuyla ilgili bir başka derneğin yürütme kurulunda başkan ve sekreter olarak görev alamaz.

d)    Çalışma grubu yürütme kurulu üyelikleri Yönetim Kurulu tarafından aksi belirlenmediği sürece, Yönetim Kurulu seçimlerinden 24 saat önce sona erer.

Çalışma Grubunun Görev, Yetki ve Faaliyetleri

Madde 7 – (1)Çalışma Gruplarının görevi, kuruluş amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kendilerine verilen veya kendilerince teklif edilip Yönetim Kurulunca kabul edilen konuların incelenmesi, değerlendirilmesi ve karara bağlanmasıdır. Bu kararları Yönetim Kurulu aynen kabul edebilir, reddedebilir veya üzerinde değişiklik yapılması talebiyle çalışma grubuna iade edebilir.

(2) Çalışma grupları konularıyla ilgili çalışma yöntemlerini belirleyerek araştırma, inceleme, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak; proje hazırlama faaliyetlerine destek olmak ve üyeler arası bilgi alışverişini sağlamak için seminer, eğitim kursları, bilimsel toplantılar, kamuoyuna yönelik eğitim kursları düzenlemek faaliyetlerinde bulunur. Bu faaliyetleri düzenlemek üzere Yönetim Kurulu ile iş birliği içinde yıllık programları hazırlarlar. Çalışma grupları bu program dışında da bilimsel toplantı düzenleyebilirler. Ancak bunun için en az bir ay önce Yönetim Kurulundan onay alınması gereklidir.

(3) Çalışma Grupları PD sempozyumunda konularıyla ilgili görev alabilirler. Ancak kendileri ayrı bir kongre düzenleyemezler. Çalışma gruplarının düzenleyecekleri toplantılar PD sempozyumundan 30 gün öncesi veya sonrasındaki tarihlerde yapılamaz.

(4) Çalışma grupları ulusal ve uluslararası seviyede iyi ve örnek uygulamaları tespit etmek ve yaymak amacıyla konularıyla ilgili alanlarında Yönetim Kurulunun onayladığı kılavuzların hazırlanmasında görev alırlar.

(5) Çalışma grubunun etkinlikleriyle ilgili üçüncü şahıslarla kurulacak ilişkiler için, Yönetim Kurulu gerekli görürse çalışma grubu başkanını veya çalışma grubunun bir üyesini görevlendirebilir. Yönetim Kurulunca yetki verilmedikçe çalışma grubu üyeleri, komitenin etkinlikleri çerçevesinde de olsa derneği temsil edemezler. Çalışma grupları alanlarında gerektiğinde belirli konularda ayrıntılı değerlendirme ve araştırma yapmak üzere diğer çalışma grupları veya ilgili diğer derneklerle inceleme-araştırma grubu veya uzlaşı paneli kurabilirler. Bunun için Yönetim Kurulundan onay almalıdırlar.

(6) Çalışma grubu faaliyet ve çalışmalarının sonuçlarını, çalışma döneminin sonunda bir rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirir. Çalışma grupları uluslararası derneklerin aynı konudaki çalışma grupları ile ilişkiler kurabilir, gerektiğinde kendisini uluslararası derneklerin çalışma gruplarında temsil edecek üye veya üyelerin seçilmesi için gayret gösterirler.

(7) Çalışma grupları konularıyla ilgili bilgi verici veya tanıtıcı basılı materyaller, gazete, CD-ROM, odyokaset, video hazırlayabilir. Bunun için Yönetim Kurulundan onay almalıdırlar.

(8) Çalışma grubu yılda en az bir kez olmak üzere, çalışma grubunun etkinliklerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

(9) Çalışma grubu, çalışma grubunda alınan kararları yazılı ve düzenli olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Alınan kararlar Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Çalışma Grubunun Gelir ve Giderleri

Madde 8 – (1)Çalışma grubu çalışma dönemi süresince, varsa yapılacak harcamalar için planlama aşamasında iken Yönetim Kurulu'nun ön onayını almak zorundadır. Yönetim Kurulu, çalışma grubunun taleplerini dernek bütçesi çerçevesinde değerlendirir ve çalışma grubuna geribildirimde bulunur. Çalışma grubu, etkinliklerini bu geri bildirimler doğrultusunda düzenler.

(2) PD, çalışma gruplarının temel gereksinimlerini (yazışmalar, posta vb) karşılamak üzere, bütçesinden her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen bir pay ayırır.

(3) Çalışma gruplarınca düzenlenen bilimsel toplantılar veya araştırma nedeniyle oluşan gelir ve gider kayıtları Yönetim Kurulunca yapılır. Denetim yetkisi,  PD saymanı aracılığıyla ile Yönetim Kurulundadır. Faaliyetler sonucunda oluşan kaynaklar PD adına toplanır, muhasebe kuralları içinde harcanır. Bu yüzden yapılan tüm faaliyetlerin kesin bütçesi faaliyet bitiminden en geç bir ay sonra Perfüzyonistler Derneği Yönetim Kuruluna sunulmalıdır.

Çalışma Grubunun Kapatılması

Madde 9 – (1)Yönetim Kurulu, Çalışma Grupları Yönetmeliğine aykırı çalışan bir çalışma grubunu veya üyesini görevden alabilir.

(2) Yönetim Kurulu, böyle bir durumda üç ay içinde çalışma grubu üyeleri arasından yeni yürütme kurulunun atamasını yapar. Bu süre içinde çalışma grubu yönetimi Yönetim Kurulunca sürdürülür.

Yürürlük

Madde 10 - (1) Bu yönetmelik Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 – (1)Yönetim kurulu gerekli gördüğü takdirde Çalışma Grupları Yönetmeliği ile ilgili maddelerde değişiklikler yapabilir veya fesh edebilir.

(2) Bu yönetmeliğin hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.