Perfüzyonist Kimdir?

PERFÜZYONİST’İN TANIMI

Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş '' Perfüzyonistlik Yetki Belgesi '' olanlar ve 26 Nisan 2011 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre; Perfüzyonist,Perfüzyon alanında LİSANS eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer LİSANS eğitimleri üzerine PERFÜZYON alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahelelerde ilgili uzman tabibler gözetiminde kalp akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur.

PERFÜZYONİST’İN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İlgili uzman hekimlerle işbirliği yaparak;
 1. Kalp-akciğer makinasını yönetir.
 2. Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanını yönetir.
 3. Kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal dolaşım sırasında hastanın fizyolojik parametrelerini takip eder ve gerekli girişimlerde bulunur.
 4. Miyokardın korunmasıyla ilgili gerekli işlemleri (kardiyopleji uygulaması) yapar.
 5. Hemofiltrasyon-ultrafiltrasyon ve aferez uygulamalarını yapar.
 6. Antikoagülasyonun monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gereken girişimlerin yapılmasını sağlar.
 7. Terapötik hipotermi-hipertermi uygulamaları, termojenik lavaj ve vucüt sıcaklığı regülasyonu yapar.
 8. Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı üzerinden kan ürünleri transfüzyonu, gerekli medikasyon ve anestezik ajanların uygulamasını yapar.
 9. Ototransfüzyon, cell saver uygulamasını yapar.
 10. İzole organ ve ekstremite perfüzyonunun yapılmasını, kemoterapötiklerin ve hücresel tedavilerin verilmesini sağlar.
 11. Gerektiğinde donör doku ve organlarının korunmasına yardımcı olur.
 12. Ekstrakorporeal membran oksijenasyon (ECMO) ve kısa, orta ve uzun dönem ventriküler destek cihazlarının yönetimini yapar.
 13. İntravasküler membran oksijenasyon yönetimini yapar.
 14. Kan gazları ve kan biyokimyasnın monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gerekli girişimlerin yapılmasını sağlar.
 15. Preoperatif hasta hazırlığı ve operasyon sonrası mortalite ve morbidite toplantılarına aktif olarak katılır.
 16. Gerektiğinde trombosit jel üretimini yapar.
 17. Ekstrakorporeal dolaşım fonksiyonlarının sağlanması için gerekli malzeme ve tekniğe hekimle konsülte ederek karar verir.
 18. Ekstrakorporeal dolaşım desteğinde olan hastanın transportunda destek sağlar.
 19. Ekstrakorporeal dolaşım sistemleri ve hasta dolaşımıyla ilgili hasta kayıtlarını tutar.
 20. Ekstrakorporeal dolaşım sistemleriyle ilgili olarak perfüzyonist, perfüzyonist adayları ve diğer tıbbi personelin eğitimine ve yeterlilik/performans değerlendirmesine destek verir.
 21. Kalite kontrolü çalışmalarında rol alır.
 22. Mesleki gelişimini sağlamak amacıyla alanıyla ilgili bilimsel etkinliklere katılır, bilimsel yayınları izler ve değerlendirir.
 23. Profesyonel etik kurallarına uyar.
 24. Hasta haklarına duyarlılık gösterir.