Üyelik Koşulları


Madde 3 :

Eski üyeliklerin hakkı saklı kalmak suretiyle, Sağlık Bakanlığı Perfüzyonistlik yetki belgesi olanlar, 26 Nisan 2011 yılında çıkan kanuna göre açılmış olan 4 yıllık Perfüzyon Lisans ya da Perfüzyon Yüksek Lisans bölümlerini bitirmiş olanlar derneğe başvurarak dernek üyesi olabilirler.
Dernek üyeleri profesyonel perfüzyonist mesleğinin yüksek seviyede tutulup devam ettirilmesine yardımcı olmak amacı ile aşağıdaki prensipleri kabul eder:

a) Perfüzyonist, tıbbi bilgisini arttırmak için çaba harcamalıdır.
b) Hastaya, doktora ve çalıştığı hastaneye en iyi desteği sunmalıdır.
c) Hastanın gizlilik hakkına, şahsiyetine ve emniyetine saygı duymalıdır.
d) Perfüzyonist zamana ve duruma uygun alet ve gereçlerin hazırlanması ve korunmasında ekonomik olma alışkanlığı geliştirmelidir.
e) Doğru kayıt tutulmasının önemini bilmeli, doğru kayıt tutup bunları korumalıdır.
f) Ekibin her bir üyesinin hastaya ve kendisine karşı bilimsel ve insani sorumlulukları gibi kanuni sorumluluklarını da bilmelidir.
g) Tıbbi veya mekanik nedenden kaynaklanabilecek acil durumları süratle kavrayabilmeli ve böyle durumların olmaması için gerekli önlemleri alabilmelidir. Acil ve stres durumunda reaksiyon göstermek yerine, beceriklilikle duruma hâkim olmalıdır.
h) Perfüzyon teknolojisinin gelişmesine yardımcı olmalıdır.
i) Kalp cerrahisindeki öneminin daha büyük toplumlar tarafından anlaşılmasını sağlamalıdır.

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin yukarıdaki amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube Yönetim Kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.